CORE TEAM

VASANT KUMAR

CEO

KARAN KANCHAN

CO-FOUNDER

PRODUCT ENGINEER

PRATHAMESH MANTRI

CO-FOUNDER

HARDWARE ENGINEER

AMI MEHTA

SOFTWARE ENGINEER

HARSH HOLALAD

SOFTWARE ENGINEER

ANUREET BAHIA

SOFTWARE ENGINEER

 

DOMAIN EXPERTS

RON ALLICE

ADVISOR

INFLUENCER

JOE PULEO

INFLUENCER

NIKHIL LATEY

INFLUENCER

 

ADVISORS

DHAVAL PARIKH

BOARD MEMBER

RAJANI RAMANATHAN

ADVISOR

GANESH PRASAD

ADVISOR

JAI JAIPRAKASH

ADVISOR